Select Page

DECLARACIÓ DE PRIVACITAT

JUAN CORTIADA S.A., C/ CALAFELL Nº 24,VILLAFRANCA DEL PENEDES (BARNA) – d’ara endavant «l’Empresa»– desitja informar-lo de com es recullen, tracten i protegeixen les seves dades personals:

1. Objectiu i procediment per al tractament de les dades
Les dades personals que ens ha subministrat («Dades») es tractaran per a les finalitats següents:

a) complir amb contractes de vendes o acords de servei a fi de complir amb les obligacions contractuals de l’Empresa;
b) gestionar la nostra relació comercial amb vostè o amb la seva empresa, incloent la prestació de serveis sota garantia, tramitació de pagaments, comptabilitat, auditoria, facturació, cobraments i serveis tècnics relacionats;
c) comunicar les dades a CNH INDUSTR. MAQUINÀRIA i a les subsidiàries i filials del Grup CNH Industrial per a permetre’ls complir amb les seves obligacions de garantia i seguretat de producte; prestar serveis d’assistència a través de la xarxa de tallers autoritzats; contestar i satisfer les sol·licituds dels clients; enviar comunicats de naturalesa tècnica o corporativa; dur a terme sondejos amb la finalitat de millorar la qualitat dels productes o serveis subministrats, en virtut del legítim interès del fabricador;
d) permetre a l’Empresa dur a terme sondejos de satisfacció del client («Satisfacció del client») relacionats amb la qualitat dels productes i serveis segons els legítims interessos de l’Empresa;
e) amb el seu consentiment específic, enviar comunicats comercials i publicitat sobre els productes i serveis de l’Empresa, o dur a terme estudis de mercat («Màrqueting»);
f) amb el seu consentiment específic, transmetre les Dades a CNH INDUSTR. MAQUINÀRIA que nomena al concessionari, segons sigui procedent i a les subsidiàries i filials del Grup CNH Industrial amb el propòsit d’enviar comunicats comercials i publicitat sobre els seus productes i serveis, o dur a terme estudis de mercat («Màrqueting de tercers»).

Les Dades es recullen i tracten sobre la base del contracte i a explícit i legítim interès de l’Empresa en el seu tractament segons els punts (a), (b), (c) i (d), i amb el seu exprés consentiment per a les finalitats de màrqueting detallats en els punts (e) i (f). Recordi que, si ha donat el seu consentiment, pot retirar-lo en qualsevol moment. Les Dades poden tractar-se en paper, per mitjans automatitzats o electrònics incloent el correu postal o electrònic, el telèfon (p. ex. trucades automatitzades, SMS, MMS, fax) o qualsevol altre mitjà (p. ex. llocs web, aplicacions mòbils).

2. Conseqüències del no subministrament de Dades
Mai és obligatori subministrar Dades. No obstant això, no subministrar Dades necessàries per a vendre o subministrar un producte i marcats com a obligatoris podria impedir-nos prestar aquest servei o subministrar aquest producte, o podria resultar en un servei o producte deficients. D’altra banda, no subministrar Dades marcades com a opcionals li permetrà accedir al servei o rebre el producte de forma normal.

3. Receptor de les Dades
En el transcurs de les nostres activitats, les Dades poden compartir-se i comunicar-se a CNH INDUSTR. MAQUINÀRIA que nomena al concessionari, segons sigui procedent] i a les subsidiàries i filials del Grup CNH Industrial, cintures autoritzades, proveïdors de serveis, radicats dins o fora de la Unió Europea, que estan sota obligació contractual específica i només poden usar aquestes Dades per a les finalitats a dalt enumerades. Les Dades poden comunicar-se a tercers per a complir amb obligacions legals, requeriments de les autoritats, o exercir els drets de l’Empresa davant la justícia.

4. Transferència de dades fora del EEE
Dins de les seves obligacions contractuals, l’empresa pot transmetre les Dades a països fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), inclòs l’emmagatzematge de les Dades en bases de dades gestionades per entitats que actuïn en nom de l’Empresa. La gestió de bases de dades i el tractament de les Dades es limiten a les finalitats del tractament, i es duen a terme segons les lleis i normatives vigents en matèria de protecció de dades. En cas que les Dades s’enviïn fora del EEE, l’Empresa utilitzarà mesures contractuals adequades per a garantir la protecció de les Dades, que poden incloure, entre altres, contractes basats en les Clàusules Estàndard de Protecció de Dades adoptades per la Comissió Europea aplicables a l’enviament de dades personals fora del EEE.

5. Responsable de tractament de les dades i Director de protecció de dades
El responsable de tractament de les dades és JUAN CORTIADA S.A., amb domicili legal en C/ CALAFELL Núm. 24,VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARNA). Pot posar-se en contacte amb el Director de protecció de dades a través del correu electrònic cortiada@joancortiada.com

6. Emmagatzematge de les Dades
L’Empresa guarda les Dades en els seus sistemes i arxius el temps necessari per a dur a terme els objectius descrits en la present nota de privacitat, tenint en compte, si escau, els requisits legals i contractuals. L’Empresa pot continuar emmagatzemant les Dades durant un període de temps més llarg si això fos necessari per a protegir els seus interessos en relació amb possibles responsabilitats vinculades a la provisió de serveis o productes o al tractament de les Dades. Les Dades tractades per a finalitats de màrqueting i perfilat poden conservar-se fins que vostè retiri el seu consentiment i, en tot cas, es conserven d’acord amb els principis anteriorment citats i a les directrius subministrades per les autoritats competents en matèria de privacitat.

7. Els seus drets
Pot exercir els drets següents:

1. el dret d’accés és el dret al fet que l’Empresa l’informi de si les seves Dades s’estan tractant i, si escau, accedir a aquestes Dades;
2. el dret a la rectificació i el dret a l’esborrat són el dret al fet que es rectifiquin les Dades incorrectes o incompletes i al fet que s’esborrin les Dades quan hi ha una raó legítima;
3. el dret a la restricció del tractament és el dret a sol·licitar la suspensió del tractament de les Dades quan hi ha una raó legítima;
4. el dret a la portabilitat de les dades és el dret a obtenir una còpia de les Dades en un format estructurat, accessible i llegible, a més de transmetre les Dades a altres responsables de tractament;
5. el dret a l’objecció és el dret a oposar-se al tractament de les Dades quan hi ha una raó legítima, i també s’aplica en cas que les Dades es tractin finalitats de màrqueting o perfilat;
6. el dret a la queixa davant una autoritat de control en cas de tractament il·legal de les Dades.
Pot exercir els drets anteriorment esmentats escrivint a JUAN CORTIADA S.A., C/ CALAFELL Núm. 24, VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARNA) o al correu electrònic oficina@joancortiada.com.

Més de 50 anys al vostre servei

Oferint assessorament tècnic especialitzat i personalitzat per a l'adquisició de la maquinària que millor s'adapti a les seves necessitats. Tota la nostra maquinària està avalada per les marques més punteres, per oferir un servei de qualitat i garantia.

Serveis

Taller

Recanvis

Lloguer

Finançament

l

Compra

Contacta amb nosaltres

Experiència

Assessorament personalitzat

Z

Garantia

Professionalitat

Marques de primer nivell

Joan Cortiada